Salmon ikura don

Salmon, ikura, quail egg yolk, green onion, rice, ponzo sauce

Price: 15.00€